Hrabě Jiří ze Stadionu - Odhalování obelisku

07.03.2011 11:43

Dne 3.července 2010, ve 14 hodin byl v Caparticích v podhůří Čerchova Okrašlovacím a sportovním sdružením Český les odhalen pomník znovu připomínající hraběte Jiřího Františka ze Stadionu (*1.11.1844 - +18.5.1906) jako štědrého mecenáše domažlických turistů. Pomník byl odhalen tento rok z důvodu dvou výročí. Za prvé byla před 105 lety, 28.června 1905, hrabětem Jiřím předána veřejnosti k užívání cesta z Capartic na Čechov postavená právě na náklady hraběte, známá jako Stadiónka. Na jejím začátku dal Odbor Klubu českých turistů v Domažlicích vztyčit žulový obelisk nazývající cestu „Cestou Jiřího, hraběte ze Stadiónů“ jako symbol vděčnosti tomuto mecenáši za štědré příspěvky, jež byl také odhalen 28.června 1905. Druhým významným důvodem pro Čechov bylo před dvaceti lety znovuotevření hranic a tedy i zpřístupnění vrcholu Čerchova široké veřejnosti.
    Sobota 3.července 2010 pro milovníky historie a Čerchova však začala již v 10 hodin „Procházkou s Procházkou“. Označení skrývalo nedlouhou procházku z Capartic Pivní stezkou na Černou Řeku a z ní starou Zemskou stezkou zpět do Capartic. Tato procházka, jejímž horským vůdcem byla zvolena paní Jitka Kovaříková, byla několikrát zpříjemněna výklady historika a autora mnohých naučných knih pana Zdeňka Procházky a historika  a heraldika pana Antonína Kondryse. První zastávka byla pod Caparticemi, kde pan Procházka přiblížil na mapě ze začátku 18.století panství Stadiónů, jimi založené sklárny, silnice,… Druhá zastávka se uskutečnila na Černé Řece, bezprostředně v blízkosti zbytků Stadióny založené sklárny Žofiiny Hutě. Tam pan Procházka přiblížil její historii, produkci, na ruinách sklárny osvětlil její rozlohu a uspořádání. Další zastávkou byl jeden z úvozů staré Zemské stezky, kde pan Procházka nastínil historii Zemské stezky do Řezna (Regensburgu) a pan Kondrys podal výklad týkající se stadiónského erbu a funkce středověké zbraně vrhacího železa, jejichž zobracení erb obsahuje. Poslední zastávkou byl Koňský kámen, kde se opět pan Procházka a pan Kondrys podělili o výklad pověstí k této pamětihodnosti se vztahujícím.
    Samotný program provázející odhalení pomníku začal ve 14 hodin skvostným  vystoupením Národopisného souboru Postřekov. V programu, který byl pak nadále prokládán krásnou hudbou skupiny Zrcadla, byli přítomní seznámeni emeritním předsedou Okrasného a sportovního spolku Český les panem Ing. Lubomírem Valentou s historii pomníku a cesty na Čechov a s činností a dalšími plány spolku. Poté byl předsedou Klubu českých turistů v Domažlicích panem Mgr. Petrem Matějkou odhalen pomník. Program následoval oceněním práce a podpory novodobých mecenášů Čerchova a jeho podhůří. Za obětavou práci a podporu bylo poděkováno Ing. Janu Bendovi, řediteli Domažlických městských lesů s. r.o., Ing. Jaromírovi Kugelovi, řediteli Lesní správy Domažlice, Lesy ČR s.p., historikovi, spisovateli a nakladateli panu Zdeňkovi Procházkovi, panu Hermannu Ploetzovi, řediteli Turistického a informačního centra ve Furth im Waldu,  Ing. Oldřichovi Kovaříkovi, panu Janu Skalovi a panu Josefu Volfíkovi z Klenčí pod Čechovem - neúnavným mecenášům sportu na Čerchově časem, prací i penězi, panu Franzi Thurnerovi, šéfovi Horské služby ve Furth im Waldu, obětavému novináři Karlovi Reitmeierovi a Franzi Löfflerovi, starostovi města Waldmuenchen. Těmto pánů byla z vděčnosti coby upomínka  předána  skleněná plaketa s bukovou ratolestí jako symbolem vnitřní síly, obětavosti a  pevnosti v zásadách podle návrhu paní Ivonne Smudek Escritt. Konec programu završil klenečský páter pan Libor Buček symbolickým popřáním obelisku delšího trvání než měl ten první, vztyčený v roce 1905. První obelisk byl zhotoven havlovickým kameníkem panem Štěpánkem z žuly z okolí Babylonu a stržen na počátku 2.světové války. Ku příležitosti odhalení pomníku byl vydán další díl Capartických listů, tentokráte s historií rodu Stadionů a historií zemské řezenské stezky.

_________________________________________________________

 

Fotografie s komentářem z odhalování obelisku (z deníku Nové Klatovsko)

(PDF ke stažení)

_________________________________________________________

Článek z německého deníku Chamer Zeitung - z odhalování obelisku

(PDF ke stažení)

_________________________________________________________

 

Publikace vydaná k příležitosti

obnovy žulového obelisku

se jménem pana hraběte Jiří ze Stadionu

(PDF ke stažení)