Capartice

01.03.2011 12:26

Chodský spisovatel J.Š. Baar píše v povídkách Báby a dědkové: "Ves Capartice byla založena roku 1705 pro 12 dřevorubeckých rodin, které jsem přivedl z Horního Falce Jan hrabě ze Stadionu, aby pro jeho huti, peci a hamry opatřovaly dříví. Nová vesnička byla od něho též pokřtěna, a to významně Nepomuk, neboť úcta sv. Jana Nepomuckého počínala právě tehdy vzkvétati. Jeho svatořečení bylo již na obzoru a sám zakladatel se jmenoval Jan. Toto úřední jméno se však mezi českými sousedy neujalo a chodští sedláci, majitelé šedesátikorcových lánů, počali říkat bezzemkům, snažícím se urvati kamenitému lesu kousek políčka či loučky, pozemkáři nebo také caparti. Slovo Capartice se vyvinulo ze slov tapart i capart, které v 17. století označovaly roztrhaný, otřepaný šat, nebo i kus šatu a obrazně vše chatrné a maličké (např. i děti) ".

Před druhou světovou válkou žilo v Capartcích – Nepomuku – převážně německé obyvatelstvo. Po válce původní německé obyvatelstvo nahradili nový osídlenci, kteří sem přišli kvůli získání vlastní půdy. Když jim byla půda v průběhu 50. let zabavena, nastal výrazný, několik let trvající odliv osídlenců zpět do vnitrozemí. Tímto způsobem se vylidnila řada obcí i v zemědělsky relativně příznivých oblastech a výsledkem byl opětovný nárůst opuštěných a pomalu se rozpadajících stavení. Padesátá léta znamenala pro Český les totální rozrušení historicky vzniklé sídelní struktury. Zcela nebo z větší části bylo zničeno několik desítek obcí a osad, nejčastěji spolu s památkami sakrálního i světského charakteru. Zatímco v 1. polovině 50. let docházelo k ničení obcí a památek především ze „státně-bezpečnostních“ důvodů, ve 2. polovině dekády šlo o snahu zakrýt neschopnost centrálních i místních orgánů vypořádat se s následky odsunu německé menšiny z ČSR. Koncem 50. let postihl tento trend i Capartice, kde došlo ke zboření většiny nemovitostí vesničky i kapličky. Ta byla v roce 1897 zapsána do pozemkové knihy jako „NEPOMUK CAPELLE“.

V 70 letech se začaly budovat chaty a tím vznikl základ pro vznik rekreační oblast s oživením sportovních akcí, týkající se převážně lyžařského sportu a turistiky.

Jako jednu z akcí se rozhodlo obnovit kapličku v obci Capartice. Na původním místě byly nalezeny zlomky původních základů, které byly obnoveny do původní velikosti a tvaru. Po vypracování jednoduché projektové dokumentace byly v roce 2007. Započaty stavební práce. Ty byly dokončeny v roce 2008.

V 20.září 2008 byla slavnostně vysvěcena.

Bohužel je v současnosti dochováno velice málo obrazového materiálu z původní osady a fotografie původní kapličky se nedochovaly vůbec. Z těchto důvodů budeme rádi za jakékoliv informace nebo fotografie týkající se historie vesničky i kapličky.

_____________________________________________________________________

Místopis
Capartice. Czaparticz, Nepomuk
K.ú. Klenčí pod Čerchovem
Okres Domažlice
Kraj Plzeňský
1 zmínka z roku 1707
Nadm. Výška: 752,m n. m
Poloha : 10 km JZZ od Domažlic
X Y ( S-JTSK): -869977,51521, - 1099945,56140
X,Y (WGS-84): 12.79195, 49.41290